NIEUW: verzendkosten zien voordat je een account aanmaakt. Check de inhoud van je winkelwagen, geef onderin het scherm je postcode in en je weet meteen de verzendkosten. En; hoe groter het aantal in je bestelling, hoe kleiner de verzendkosten per stuk!

Algemene voorwaarden

INTRA-POOL logistic equipment & supplies B.V.

Intra-pool is te allen tijde gerechtigd haar Algemene voorwaarden, zijnde de Algemene voorwaarden van deze site, te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestelling: de bestelling van de Opdrachtgever tot het leveren van een Product of Dienst;
Diensten: alle werkzaamheden en te verlenen diensten die onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Informatie: door IP verstrekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen en dergelijke;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IP en de Opdrachtgever tot stand komt betreffende de levering van een Prestatie aan de Opdrachtgever, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of uitvoeren van die overeenkomst;

Prestatie: de door IP te leveren Producten en Diensten;

Producten: alle goederen en gebruiksrechten op die goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

IP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intra-Pool logistic equipment & supplies BV., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVKNUMMER 76640361;

Website: www.intra-pool.nl

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie IP een Overeenkomst aangaat.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en overeenkomsten gesloten met IP, alsook alle aanbiedingen of overeenkomsten die nadien zijn gedaan door of gesloten met IP, ook al hebben zij niet van doen met de eerdere aanbieding of overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever één maal een koopovereenkomst met IP heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met IP te sluiten koopovereenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkheidverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 3. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en IP die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
 4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere dan Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 5. IP wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van de hand.
 6. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.
 7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering derden zijn betrokken.
 8. Bij adreswijziging van de opdrachtgever is deze verplicht IP hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 9. Opdrachtgever geldt niet als (handels)agent of distributeur van IP tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 10. Iedere aanbieding en prijsopgave van IP is vrijblijvend.
 11. Een samengestelde prijsopgave verplicht IP niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
 12. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat IP een Bestelling schriftelijk aanvaardt of uitvoering geeft aan een Bestelling. Voor zover IP een Bestelling schriftelijk aanvaardt, wordt de inhoud van dat document geacht de Overeenkomst juist weer te geven.
 13. Aanvullingen op de Overeenkomst of wijzigingen binden IP slechts indien deze door haar schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
 14. Voor Overeenkomsten waarvoor gezien de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame van IP of de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
 15. IP is bevoegd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 16. IP is gerechtigd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
 17. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven van origineelnummers, maten en gewichten, prijzen of andere indicaties, welke IP verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen e.d. binden IP niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Opdrachtgever.
 18. IP behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

 1. Vastgestelde prijzen exclusief BTW, in Euro’s, inclusief de normale verpakkingskosten, af het bedrijf van IP danwel een door IP aan te wijzen distributiecentrum, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

Transport-, verzend- en/of portokosten, kosten van op- en overslag, in- en uitlading, emballage, speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Opdrachtgever, verzekering, kwaliteitscontroles, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen (waaronder BTW) e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Ingeval de Overeenkomst aanneming van werk betreft, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en assurantiepremies.
 2. Bij montage is de prijs gebaseerd op het feit dat deze kan worden uitgevoerd in één arbeidsgang, dus zonder onderbreking.
 3. Voor reparatie-, inhuis- en montage-werkzaamheden anders dan die bedoeld in Artikel 14 Garantie, zijn de op het moment van afgifte van de producten geldende reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Opdrachtgever niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks- en administratiekosten verschuldigd.
 4. In geval van levering, reparatie of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.
 5. IP is gerechtigd tot facturering na iedere deellevering.
 6. Indien Opdrachtgever een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de producten moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat Opdrachtgever er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Opdrachtgever IP voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
 7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede (online) catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan IP voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opdrachtgever kan hieraan geen verplichtingen van IP ontlenen.
 8. De door IP genoemde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de producten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren -zoals de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten of de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta- door IP worden verhoogd, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Bij een eventuele ontbinding van de overeenkomst dientengevolge is Intra-pool niet tot schadevergoeding gehouden.
 9. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door IP te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van IP vermelde prijzen die gelden op de dag der prestatie of levering.
 10. Prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Als deze gegevens onjuist blijken, dan is IP te allen tijde gerechtigd eventuele extra kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 MODELLEN, AFBEELDINGEN, HOEVEELHEDEN EN MATEN

 1. Is aan de opdrachtgever een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren product daarmee geheel zal overeenstemmen.
 2. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Bij levering is het IP toegestaan af te wijken van de opgegeven dan wel overeengekomen hoeveelheid. De afgeleverde hoeveelheden worden door IP op het afleveringsdocument vermeld en dienovereenkomstig gefactureerd. Indien redelijkerwijs mogelijk worden ontbrekende hoeveelheden nageleverd en gefactureerd. Wanneer Opdrachtgever de goederen vooraf betaalde en nalevering niet redelijkerwijs mogelijk is, volgt creditering van het ontbrekende aantal.
 3. IP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details terzake door haar te leveren producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door IP opgegeven maten bij benadering. Indien de maten door de opdrachtgever zijn verstrekt, draagt IP daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door de opdrachtgever nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

ARTIKEL 5 EMBALLAGE

 1. Tenzij uitdrukkelijk door IP anders vermeld, is de emballage niet in de prijs van de te leveren artikelen begrepen. Onder verpakking / emballage wordt hier niet verstaan de commerciële verpakking. IP berekent voor de emballage geen statiegeld, tenzij IP daar van overheidswege toe wordt verplicht, of zulks door IP uitdrukkelijk wordt vermeld.
 2. Indien goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal IP deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij IP bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.
 3. Indien IP door de opdrachtgever of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering emballage mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke voorzover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van IP en worden door IP, mits in goede staat, teruggenomen tegen het in rekening gebrachte bedrag. Het terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de desbetreffende kisten en dozen. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de door hem toegezonden emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. De opdrachtgever is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage zo spoedig mogelijk aan IP te retourneren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. In rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door IP gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging is het IP toegestaan een lager bedrag te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van opdrachtgever, hetgeen IP haar zal melden.

ARTIKEL 6 LEVERTIJD EN AFLEVERING

 1. De levertijd gaat in direct na totstandkoming van de Overeenkomst dan wel, indien deze later volgen, na ontvangst door IP van alle benodigde informatie en documenten.
 2. Indien de Overeenkomst gewijzigd wordt voorafgaand aan de levering dan zal IP opnieuw bij benadering een opgave doen van de levertijd.
 3. Indien de Opdrachtgever meerdere of aanvullende Bestellingen plaatst die door IP worden geaccepteerd, is IP gerechtigd deze bestellingen gelijktijdig te leveren.
 4. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake.
 5. Door IP gecommuniceerde levertijd geldt steeds bij benadering en is niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de opdrachtgever de overeenkomst dan vloeit daaruit voor IP geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden. Bij niet-tijdige (af)levering of bij het anderszins niet naleven van verplichtingen door IP,  dient IP schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een termijn van minimaal 6 weken te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
 6. Op het vervoer van artikelen naar de opdrachtgever zijn de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities van toepassing zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze producten aan de opdrachtgever worden (af)geleverd.
 8. IP behoudt zich het recht voor bestelde producten in deelzendingen te leveren en te factureren.
 9. Iedere deelaflevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
 10. Bij aflevering geschiedt lossen steeds naast het voertuig waarmee de artikelen worden bezorgd, op een verharde weg, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen.
 11. De opdrachtgever draagt samen met IP zorg voor het Iossen van de goederen. De opdrachtgever dient te zorgen voor een geschikte plaats voor aflevering en eventuele toestemming c.q. vergunningen van overheidswege, alles voor rekening van de opdrachtgever. Blijft de opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de dientengevolge door IP te maken extra kosten geheel voor zijn rekening.
 12. IP is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die IP niet zijn toe te rekenen.
 13. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 14. Indien niet terstond uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst van de producten over de afgeleverde hoeveelheid wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.
 15. De opdrachtgever dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten / keuringsrapporten tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.
 16. Indien is overeengekomen dat IP voor transport van de producten zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door IP bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden gezonden naar het bij IP bekende adres van de opdrachtgever. IP bepaalt de wijze van vervoer.

De producten reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens IP wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever IP tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de producten onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de producten, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

 1. Indien niet is overeengekomen dat IP de producten zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de producten binnen twee dagen nadat zij door IP in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het door IP aan te wijzen distributiecentrum.
 2. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de producten als bedoeld in lid 16 en 17 van dit artikel.
 3. Opdrachtgever is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen.
 4. Indien de opdrachtgever verzuimt de producten op de in lid 16 of 17 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen is IP gerechtigd op een door IP te bepalen wijze de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze producten te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering. De opdrachtgever is verplicht aan IP de door IP gemaakte (extra) verzend-, administratie-, transport-, in-, uit- en opslagkosten volgens het bij IP gebruikelijke c.q. het aan IP in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
 5. Wanneer Opdrachtgever vervolgens ondanks sommatie van IP de producten niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft IP het recht de producten aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. De opdrachtgever is verplicht aan IP de door IP gemaakte (extra) verzend-, administratie-, transport-, in-, uit- en opslagkosten volgens het bij IP gebruikelijke c.q. het aan IP in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
 6. Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt bespoedigd of opgeschort, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 7. Indien op verzoek van de Opdrachtgever IP instemt met een opschorting van de overeengekomen levertijd, zal IP de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever opslaan gedurende de duur van de opschorting. De opdrachtgever is verplicht aan IP de door IP gemaakte (extra) verzend-, administratie-, transport-, in-, uit- en opslagkosten volgens het bij IP gebruikelijke c.q. het aan IP in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
 8. Indien de Opdrachtgever de Producten na de overeengekomen periode van opschorting zoals bedoeld in voorgaand artikel of in elk ander geval niet of niet tijdig afneemt, is IP gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever in opslag te houden of deze te verkopen aan een derde partij, zulks ter keuze van IP, en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. De oorspronkelijke Opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan IP de door IP gemaakte (extra) verzend-, administratie-, transport-, in-, uit- en opslagkosten volgens het bij IP gebruikelijke c.q. het aan IP in rekening gebrachte tarief te vergoeden.
 9. Indien Opdrachtgever in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een product heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat het afgegeven product danwel een vervangend product (wederom) hem ter beschikking staat, het desbetreffende product heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de producten deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van dat product ten behoeve van IP en vrijwaart hij IP voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest het product af te halen of aan te nemen.
 10. In geval van bestelling op afroep is opdrachtgever gehouden de op afroep bestelde producten binnen de overeengekomen periode af te nemen met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Na het verstrijken van de overeengekomen periode of, bij gebreke van zo’n periode drie maanden na de datum van de orderbevestiging, is IP gerechtigd de alsdan nog niet afgenomen producten te factureren. Lid 20 van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 7 MONTAGE C.Q. INSTALLATIE

 1. Indien IP en de opdrachtgever overeenkomen dat IP ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden zal uitvoeren in verband met het plaatsen en/of installeren van door IP geleverde producten en/of systemen zijn op die overeenkomst in het bijzonder mede van toepassing de bepalingen van dit artikel.
 2. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • wanneer IP hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
 • 8 dagen nadat IP schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
 • Bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
  Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
 1. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staan, is de opdrachtgever verplicht daarvan schriftelijke mededeling te doen aan IP, onder opgave van redenen binnen de in het vorige lid gestelde termijn.
 2. De navolgende leveringen, werkzaamheden en voorzieningen niet inbegrepen in de overeengekomen prijs van de uit te voeren werkzaamheden. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eisen van het werk tijdig zijn verricht, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt:
 • grond-, hak-, breek-, metsel-, of ander bouwkundig werk van welke aard dan ook noch de kosten van de aansluitingen op de riolering, gas, water of elektriciteit.
 • het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
 • de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • het in de directe nabijheid tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang, als onderkomen voor het personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel;
 • werkzaamheden om onderdelen van installatie(s) welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door IP geschiedt;
 • verlichting en electra van de werkplaats, zodanig dat het werk doorgang kan vinden;
 • het ter beschikking stellen van eventuele detailtekeningen, waarin opgenomen niet zichtbare kabels, leidingen e.d. en andere gegevens;
 • het tijdig verzorgen van alle benodigde aanvragen en het eventueel verschuldigde voldoen terzake van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten e.d.
 • Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan of op of nabij het werk aanwezige producten.
 • Behandeling, vervoer of verwerking van onderdelen welke niet door IP geleverd of geïnstalleerd zijn alsmede de kosten voor het verwijderen van materialen zoals gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.
 1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw of dat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerkosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. IP zal in die gevallen gerechtigd zijn dit meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De werkzaamheden als bedoeld in dit artikel worden als volgt gefactureerd: 40% van de overeengekomen prijs bij opdrachtbevestiging, 50% van de overeengekomen prijs bij aflevering en 10% van de overeengekomen prijs plus het eventuele meerwerk als bepaald in lid 5 van dit artikel bij oplevering.

ARTIKEL 8 RETOURNERING EN RECLAMES

Retournering

 1. Indien u een door IP geleverd product niet wilt behouden, dan kunt u dit binnen 14 dagen na aankoop telefonisch of schriftelijk aan IP laten weten. U heeft daarna 14 dagen de tijd om uw bestelling aan ons te retourneren.
 2. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
 3. Na retourontvangst storten wij het aankoopbedrag terug.
 4. Dit teruggaverecht geldt onder de volgende voorwaarden:
 • de goederen worden in de originele verpakking en in de staat waarin IP deze producten aan Opdrachtgever had afgeleverd retour ontvangen op het door IP opgegeven adres;
 • het teruggaverecht geldt niet voor bestellingen van speciale productuitvoeringen, zoals bijvoorbeeld producten die niet in onze catalogus of webshop worden aangeboden, geldt niet voor maatwerk en gepersonaliseerde producten en evenmin voor bestellingen waarvoor bijzondere prijzen zoals bijvoorbeeld quantumkorting overeen is gekomen.
 • retournering van het geleverde Product kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van IP. De Opdrachtgever dient de retour-instructies op te volgen.
 • in geval van niet vooraf kenbaar gemaakte retourzendingen is IP gerechtigd de desbetreffende producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan.

Reclames

 1. Reclameringen door Opdrachtgever kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde producten alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van producten of uitgevoerde diensten.

De Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij de aflevering de producten te (laten) controleren. Daarbij behoort de opdrachtgever onder meer te controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken dienen uiterlijk 3 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan IP worden gemeld als volgt: eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

 1. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 21 dagen na aflevering schriftelijk aan IP worden gemeld.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames gemeld buiten de in lid 1 en 3 genoemde termijnen worden niet door IP in behandeling genomen.
 4. Na het ontdekken van enig gebrek is de Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Dienst of Product onverwijld te staken.
 5. Monsters zijn enkel bij benadering bedoeld en de uiteindelijk te leveren producten hoeven niet gelijk te zijn aan het monster, zonder dat een dergelijke afwijking de Opdrachtgever enig recht geeft.
 6. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 7. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame zal IP – naar haar keuze - de gereclameerde Producten herstellen, vervangen of het betreffende factuurbedrag crediteren.
 8. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die geen sporen van gebruik bevatten, zich in de originele verpakking bevinden, geen uitverkoop Producten betreffenen niet zijn ingehuisd d.w.z. afgeleverd/opgesteld/ gemonteerd op de plaats van gebruik door IP.
 9. De schriftelijke reclame dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.
 10. IP dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren en de mogelijkheid geboden te worden een eventueel gebrek in de uitvoering of de levering te herstellen. De opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte producten.
 11. Bij onterechte reclames staat het IP vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever en is IP gerechtigd de desbetreffende producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan.
 12. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van IP terecht zijn, zal IP naar haar keuze opnieuw presteren door nieuwe producten te leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de producten terugnemen onder creditering van de betreffende koopprijs.
 13. Uitdrukkelijk bepaald is dat gevolgschade niet wordt vergoed.
 14. Indien nieuwe producten geleverd worden of de (koop)prijs wordt gerestitueerd, staat het ter bepaling van IP of de producten waarvoor terecht gereclameerd is retour genomen dienen te worden.
 15. In geval van gedeeltelijke of totale vervanging of vergoeding van producten wordt rekening gehouden met:
  • het reeds verbruikte deel;
  • een door de opdrachtgever te betalen vergoeding in verband met gebruik;
  • een waardedaling door ouderdom, gebruik of slijtage.
 16. Indien de klachten een deel van de geleverde producten betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.
 17. Reclamering ten aanzien van producten behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
  IP is niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien de opdrachtgever niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens IP is nagekomen.
 18. IP zal bij terechte reclames slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in het Artikel 13 bepaalde.
 19. De aansprakelijkheid van IP bij reclames is in elk geval beperkt tot kosteloos herstel, tot vervanging of tot terugbetaling van de koopprijs -zulks naar keuze van IP- van het defecte product of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.
 20. De verplichting uit hoofde van lid 2 van dit artikel vervalt indien:
 • de opdrachtgever niet binnen acht dagen nadat de reclame bij IP is ingediend IP in de gelegenheid stelt het gebrek te constateren en te verhelpen;
 • de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van IP om het defecte product of het defecte onderdeel franco naar IP te zenden;
 • de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van IP- werkzaamheden hebben verricht aan het door IP geleverde product, ten aanzien waarvan wordt gereclameerd;
 • het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;
 • het product niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt.
 1. Een reclame betreffende geleverde producten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van IP op te schorten.
 2. Reclames over facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum en onder opgave van reden te worden ingediend. Daarna vervalt het recht te reclameren over de factuur.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

 1. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 2. Van overmacht aan de zijde van IP is sprake, indien IP verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, vertraging bij verscheping in het buitenland, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, vergaan van producten onderweg, gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, vertraging in distributie, in gebreke blijven van leveranciers, tekortkoming in de nakoming van door IP ingeschakelde derden en/of liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen, alsmede alle omstandigheden waardoor IP in de normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd, alles zowel in het bedrijf van IP als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van IP ontstaan.
 3. Een overeengekomen (af)leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke IP door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien IP door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 5. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel IP als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat dit aanleiding vormt voor enigerlei schadevergoeding.
  IP blijft echter gerechtigd tot betaling van de haar toekomende prijs cq de tot dan door IP gemaakte kosten.
 6. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de producten behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs voldoen tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de producten door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende producten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden onder de verplichting om hetgeen hem reeds geleverd was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar IP terug te zenden.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de producten op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 6 in lid 16 c.q. lid 17 bedoelde tijdstip van afname.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 16 en 20 zijn de producten voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de producten het door IP aan te wijzen distributiecentrum hebben verlaten.
 3. Bestaande uit:
 • IP behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan. Indien IP in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van IP geheel heeft voldaan.Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die IP tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens IP.
 • Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de opdrachtgever is overgegaan,
  mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde.
 • Op afgeleverde producten die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt IP zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die IP dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de opdrachtgever mocht hebben.
 • De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van IP te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan IP op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de producten uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra IP te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van IP tegen de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens IP tekortschiet of IP goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is IP gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.
 • Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 • Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 • De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IP. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra IP de wens daartoe te kennen geeft, aan IP te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.
 • Alle producten, documenten, waardepapieren en gelden die IP of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op IP heeft of krijgt, strekken IP tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop IP of een derde voor haar die producten, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. IP behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties e.d. De Opdrachtgever verkrijgt geen IE-recht met betrekking tot de Producten. De IE-rechten verbonden aan de Informatie en de Prestatie komen toe aan IP.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IP verboden de Informatie te kopiëren, aan derden ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken of aan derden in gebruik te geven.
 3. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000, onverminderd het recht van IP tot het vorderen van nakoming en volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
 4. Op daartoe door IP gedaan eerste schriftelijk verzoek dient de Informatie onverwijld te worden teruggegeven.
 5. Onverminderd het bovenstaande is Opdrachtgever niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door IP geleverde producten, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

ARTIKEL 12 BETALING

 1. Bij aankopen via de webshop is opdrachtgever verplicht de koopprijs vooruit te voldoen. Bij aankopen buiten de webshop is IP gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en zijn alle bedragen die de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd was te allen tijde terstond opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van IP op vergoeding van kosten, schade en rente, op het tijdstip waarop: de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, tot boedelafstand overgaat, komt te overlijden of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, althans een verzoek daartoe is gedaan, alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige koopovereenkomst danwel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 2. Bij aankopen buiten de webshop zal de Opdrachtgever de haar in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 3. IP kan de door haar opgegeven betalingstermijn eenzijdig wijzigen in de overeenkomst afhankelijk van een eventuele beoordeling door IP van de kredietwaardigheid van een Opdrachtgever.
 4. Alle betalingen zullen geschieden op de door IP aan te geven wijze en in door IP aan te geven valuta. 
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde producten en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van IP zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Opdrachtgever is kenbaar gemaakt.
 6. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van IP is gecrediteerd.
 7. Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die IP op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien waarvan IP geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens tot voldoening van eventuele rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen, een en ander zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
 8. De Opdrachtgever heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te schorten.
 9. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Opdrachtgever direct de rente en buitengerechtelijke kosten aan IP verschuldigd. De rente is gelijk 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de Opdrachtgever te vorderen bedrag, met een minimum van € 150.
 10. De opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering of enige korting in mindering te brengen.
 11. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 12. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 13. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassoproducten wordt geadviseerd en belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-. IP is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage te boven gaan.
 14. IP is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst betaling van voorschotbedragen te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 15. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verrekenen met bedragen welke IP aan hem verschuldigd mocht zijn.
 16. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de gesloten overeenkomst in verband met enige andere door de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 17. Indien IP aan Opdrachtgever kortingen heeft toegekend, is Opdrachtgever gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 18. Indien Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt, heeft IP het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
 19. IP staat tot Opdrachtgever niet in een rekening-courant verhouding.
 20. Indien door IP om welke reden dan ook aan Opdrachtgever uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 21. Indien er gerede twijfel bij IP bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is IP gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan.
 22. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van IP tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is IP bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 Reclames, is IP niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of die voortvloeit uit met IP gevoerde onderhandelingen, een met IP aangegane koopovereenkomst, een door IP gedaan beroep op overmacht, door IP uitgevoerde werkzaamheden of een door IP geleverde of herstelde product tenzij en voor zoveel:
 • de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van IP;
 • IP aansprakelijk is op grond van afdeling 3 titel 3 boek 6 BW (productaansprakelijkheid).
 1. De opdrachtgever zal IP op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op IP terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
 2. De geldigheid van lid 1 en 2 van dit artikel wordt toegelicht door, maar niet beperkt tot, lid 4 t/m 17 van dit artikel.
 3. Indien IP op grond van bovenstaande alsnog aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van IP te verstrekken uitkering.
 4. Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de opdrachtgever te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zal IP nimmer aansprakelijk zijn.
 5. Door IP eventueel met assuradeuren gesloten verzekeringsovereenkomsten (o.a.  terzake van wettelijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid) ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren.
 6. IP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 7. IP is niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:
 • schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever aan IP verstrekte gegevens;
 • nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten controle van IP vallende omstandigheden;
 • schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan.
 1. Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de opdrachtgever ter beschikking van IP gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd.
 2. IP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IP is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IP kenbaar behoorde te zijn;
 3. IP is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door IP geleverde en/of indien de opdrachtgever deze producten/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is IP aansprakelijk indien de opdrachtgever een gebruikshandleiding niet heeft nageleefd.
 4. De opdrachtgever vrijwaart IP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de opdrachtgever toerekenbaar is;
 5. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is IP nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij IP bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij IP steeds de bedoeling van de opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IP of zijn ondergeschikten;
 7. De opdrachtgever dient IP alle informatie te verstrekken alsmede de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk is.
 8. IP is niet aansprakelijk indien producten niet geschikt blijken voor het doel waarvoor de opdrachtgever de goederen heeft besteld. De opdrachtgever dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van producten voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen.
 9. Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de opdrachtgever de schade had kunnen onderkennen, bij IP per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de opdrachtgever.

ARTIKEL 14 GARANTIE

 1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat IP ervoor in dat de door haar aan opdrachtgevers binnen de EU geleverde producten vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten, mits haar instructies met betrekking tot het gebruik van de artikelen strikt zijn opgevolgd en er sprake is van een (in de branche) normaal gebruik.
 2. IP heeft de keuze de gebrekkige producten te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Opdrachtgever.
 3. Deze garantie is beperkt tot gebreken die binnen de garantietermijn ontstaan zijn en ook binnen die periode gemeld zijn aan IP.
 4. De garantietermijn is de wettelijke garantietermijn geldend op het moment van aankoop, ingaande de dag van aflevering aan Opdrachtgever c.q. de dag dat IP meldt dat artikelen voor afhaling door opdrachtgever gereed zijn.
 5. Met betrekking tot door IP te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert IP dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
 6. Aanspraken van Opdrachtgever op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens IP onverlet.
 7. Verzending van producten ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever, en na voorafgaand overleg met IP.
 8. Buiten de garantie vallen in ieder geval aan verbruik onderhevige onderdelen van het Product en gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • het niet in acht nemen van gebruiks- en montagevoorschriften
 • gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden of een abnormaal hoge gebruiksfrequentie
 • ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik
 • normale slijtage;
 • ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag
 • reparatie, bewerkingen, wijzigingen of andere werkzaamheden aan de producten verricht door derden, Opdrachtgever daaronder begrepen;
 • gebruik in een agressieve omgeving;
 • beschadigingen van het exterieur;
 • ieder van buitenafkomend onheil.
 1. Indien in het kader van de garantie onderdelen van het Product worden vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van IP.
 2. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien hij op dat moment zelf tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. De garantietermijn loopt gedurende die periode onverminderd voort.
 3. In het geval IP niet de fabrikant is van door IP geleverde artikelen is de aansprakelijkheid van IP en de te verlenen garantie beperkt tot de aansprakelijkheid en de garantie zoals die wordt aanvaard en verstrekt door deze leverancier van die artikelen.
 4. Indien tijdig een claim onder de garantie valt, zal IP naar haar keuze opnieuw presteren door nieuwe producten te leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de producten terugnemen onder creditering van de (koop)prijs. Eventuele vervoers- en verzendingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon, uren of bijkomende kosten, deze komen voor rekening van opdrachtgever;
 6. Bij onterechte reclamaties staat het IP vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 7. In prijs gereduceerde producten vallen buiten de garantie.

ARTIKEL 15 ANNULERING EN ONTBINDING

 1. Annulering en ontbinding dienen schriftelijk plaats te vinden, zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren is de Opdrachtgever annuleringskosten aan IP verschuldigd, zijnde 15% van de totale koopsom plus de tot dusver door IP gemaakte kosten, bestaande uit maar niet beperkt tot personeels- en administratiekosten, materiaal-, productie-, transport- en retourkosten en waardevermindering.
 3. Indien opdrachtgever een overeenkomst tot huur wenst te annuleren en het om artikelen gaat die deel uitmaken van het standaardassortiment, dan wordt bij annulering in de periode van:
  - 60 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode 15%;
  - 30 tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 20%;
  - later dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode 30%.
  van de totale orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van IP op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
 4. Huurovereenkomsten die op verzoek van opdrachtgever vervaardigde dan wel elders, door IP voor de opdrachtgever bestelde artikelen betreffen,kunnen niet worden geannuleerd.
 5. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, juridische fusie van Opdrachtgever, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Opdrachtgever zich wijzigt doorbeslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij IP Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval IP zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten, één en ander onverminderd IP's andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat IP tot enige schadevergoeding is gehouden.
 6. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is IP gerechtigd zonder ingebrekestelling:
  • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd IP's andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat IP tot enige schadevergoeding is gehouden.
 7. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 5 of lid 6 zijn respectievelijk alle vorderingen van IP op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is IP gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen IP en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de door IP geleden schade, bestaande uit maar niet beperkt tot winstderving en transportkosten.
 8. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien IP enige overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
 9. Voorts is IP bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst IP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • de opdrachtgever bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. IP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16 PERSOONSGEGEVENS

 1. IP verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Opdrachtgever, indien en voor zover noodzakelijk om een overeenkomst met de Opdrachtgever te kunnen sluiten en uit te voeren, indien dit wettelijk verplicht is, dan wel om vragen te beantwoorden en/of (contactpersonen van) de Opdrachtgever te informeren over producten en diensten van IP en de aan haar gelieerde partijen.
 2. Indien en voor zover de door IP te verwerken persoonsgegevens zijn verstrekt door (contactpersonen van) de Opdrachtgever, garandeert de Opdrachtgever dat deze gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart de Opdrachtgever IP ter zake.
 3. Indien er wijzigingen optreden in de contactpersonen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever IP daar onverwijld over informeren.
 4. IP zal uitsluitend persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Opdrachtgever aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is ter ondersteuning van de in het privacy beleid van IP genoemde doeleinden, in het kader van het tegengaan van misbruik als bedoeld in artikel 16.5 of indien dit wettelijk verplicht is.
 5. In het kader van het tegengaan van misbruik van de Website zullen naar aanleiding van een onderbouwd verzoek daartoe persoonsgegevens van gebruikers van de website (waaronder IP-adressen) ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving.
 6. In geval van een datalek bij IP waarbij (mogelijk) persoonsgegevens van (contactpersonen van) de Opdrachtgever zijn betrokken, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van IP haar volledige medewerking aan IP verlenen om de nadelige gevolgen van het datalek tegen te gaan en/of nieuwe datalekken te voorkomen.
 7. Indien (een contactpersoon van) de Opdrachtgever kennis neemt vaneen datalek bij IP, dient de Opdrachtgever IP daar onverwijld over te informeren.
 8. Iedere contactpersoon van een Opdrachtgever en iedere Opdrachtgever zelf die natuurlijke persoon is, kan schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van hem of haar worden verwerkt – en eventueel onjuiste persoonsgegevens laten corrigeren – door contact op te nemen met IP op de in het privacy beleid van IP genoemde wijze.
 9. Deze en andere rechten van betrokkenen zijn opgenomen in voornoemd privacy beleid. Dit privacy beleid is kosteloos te raadplegen op de Website.
 10. De Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van het privacy beleid van IP en haar contactpersonen daarover te informeren.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen IP en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van IP, of, voor zover zij de bevoegdheid daarvan te boven gaan, naar keuze van IP worden onderworpen hetzij aan het oordeel van de rechtbank te Rotterdam hetzij van de rechtbank in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 18 VERTALINGEN

 1. Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht.
 2. De Nederlandse tekst prevaleert bij tegenstrijdigheden.